Automaattilypsytiloilla suuria eroja työn tuottavuudessa

Automaattilypsytilojen välillä on jopa 3–5-kertaisia eroja päivittäisen karjanhoitotyön tuottavuudessa – työtuntia kohti tuotettujen maitolitrojen määrässä – lehmien ja automatisoitujen lypsypaikkojen määrästä riippumatta. Karjanhoitotyön tuottavuutta kannattaa pyrkiä parantamaan ensisijaisesti tehostamalla päivittäisiä työtapoja ja -menetelmiä ja toissijaisesti kasvattamalla karjan tuotosta.

Työtehoseurassa tehdyn tutkimuksen mukaan korkeaan päivittäisen karjanhoitotyön tuottavuuteen yltävät suomalaiset automaattilypsytilat edustavat hyvin 2010-luvulle tyypillistä navettarakentamista ja karjanhoitotöiden organisointia. Tämä näkyy pihattojen rakenteessa, karjamäärässä ja karjanhoidossa käytettävässä konekannassa. Lisäksi näillä tiloilla karjan tuotos on hyvä, eikä karjan terveyden tai rehuntuotannon kanssa ole merkittäviä ongelmia.

Miksi työn tuottavuudella on väliä?

Karjanhoitotyön tuottavuutta voidaan parantaa kasvattamalla karjan tuotosta ja tehostamalla karjanhoitotöitä. Tuotoksen kasvuun pyritään karjan hyvinvointia ja ruokintaa parantamalla sekä karjan jalostuksella. Karjanhoitotöitä puolestaan voidaan tehostaa työtapoja ja -menetelmiä muuttamalla. Esimerkiksi lypsy-, rehunjako- tai kuivitusmenetelmän muutos voi parhaimmillaan kasvattaa sekä karjan tuotosta että tehostaa karjanhoitotöitä.

Karjanhoitotöiden tehostaminen voi myös parantaa karjanhoitajien hyvinvointia, kun tehottoman ja mahdollisesti samalla terveyttä vaarantavan työn tekeminen vähenee. Tehokkaassa työssä tehdään oikeita asioita oikein, jolloin altistumisajat työn ja työympäristön erilaisille kuormitus- ja riskitekijöille lyhenevät. Esimerkiksi lypsyn automatisoinnin koetaan vaikuttavan monin positiivisin tavoin karjanhoitajan hyvinvointiin verrattuna tavanomaiseen lypsyyn parressa tai lypsyasemissa.

Karjanhoitotyön tuottavuuden parantamisella voidaan pyrkiä myös maidontuotannon yksikkökustannusten alentamiseen ja tuotannon kannattavuuden paranemiseen. Tässä asiassa täytyy kuitenkin olla tarkkana. Työn tuottavuuden parantaminen työmäärää ja työstä aiheutuvia kustannuksia vähentämällä, mutta samalla rakennus- ja konekustannuksia kasvattamalla, ei välttämättä alenna maidontuotannon yksikkökustannuksia.

Lue koko juttu KM:stä.

Teksti ja kuva: Janne Karttunen, TTS