Esko Kiviranta

Traktorien liikennelupapakkoa laajennettiin

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettua lakia on muutettu 1.7.2014 alkaen muun muassa siten, että traktorikuljetusten liikennelupapakkoa on laajennettu. Liikennetraktoriluvan tilalle on tullut traktoriliikennelupa. Maa-, metsä-, eläin-, riista- ja kalataloutta koskeviin alkutuotannon traktorikuljetuksiin ei liikennelupaa vaadita. Lakiin on säädetty myös muita vapautuksia liikenneluvasta.

Liikennelupavaatimus koskee vain kuljetuksia. Se ei koske traktoria, joka voidaan katsoa moottorityökoneeksi. Traktori on varustettu moottorityökoneeksi muun muassa silloin, kun se on varustettu kuormaus- tai kaivuulaitteella (esimerkiksi etukuormaimella), salaojan kaivuulaitteella tai sorastusvaunulla, pusku- tai lumiauralla, lanalla, harjauslaitteella tai lumilingolla. Traktoria pidetään moottorityökoneeksi varustettuna myös silloin, kun se käyttää voimakoneena esimerkiksi kompressoria, pumppua, myllyä tai sirkkelisahaa.

Tavallisen peltotyökoneen liittäminen traktoriin tekee siitä moottorityökoneeksi varustetun. Esimerkkinä voidaan mainita äes, kylvölannoitin, kasvinsuojeluruisku, paalain, aurat, ts. mikä tahansa peltotyökone.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n välillä on vuosikymmenien ajan ollut jatkuvaa pientä vääntöä liikennelupaa ja polttoainemaksua koskevissa kysymyksissä. Nyt tapahtunut lain muutos on osaltaan tämän väännön jatketta. Polttoainemaksussa päästiin tilanteen rauhoittaneeseen kompromissiin jo vuonna 1987 tehdyllä lain muutoksella. Nyt liikennelupa-asian valmistelussa on lähdetty siitä, että polttoainemaksuvapautus ja vapautus liikenneluvasta kulkevat käsi kädessä.

Seuraavassa on koetettu kertoa olennaisilta osin, mitkä kuljetukset eivät edellytä traktoriliikennelupaa. Tehtävä ei ole ollut helppo ottaen huomioon liikenne- ja viestintäministeriön epätarkka ja jossain määrin elämästä vieraantunut lainvalmistelusuoritus.

Alkutuotannon traktorikuljetukset

Alkutuotannon traktorikuljetukset, esim. omien maataloustuotteiden ja puun kuljetukset (myös myyntiin), on vapautettu liikenneluvasta. Koska traktorikuljetukset eivät ole liiketaloudellisesti kannattavia pitemmillä etäisyyksillä, myös aikaisemmin laissa ollut kilometriraja on poistettu.

Liikennelupaa ei tarvita maa- ja metsätalouden kuljetuksiin traktorilla, traktorin omistussuhteista tai sen hallinnasta riippumatta. Kuitenkaan varsinainen kuljetuselinkeino traktorilla eli esim. toisen puun tai hakkeen kuljetus tehtaalle tai voimalaitokseen ei varsinaiseen maa- ja metsätalouteen kuulumattomana ole liikennelupavapautuksen piirissä.

Maatalouden traktorikuljetuksia ovat myös esimerkiksi:

- siementen, lannoitteiden, maanparannusaineiden, väkirehujen ja muiden maataloudessa tarvittavien hyödykkeiden, esim. rakennustarvikkeiden, kuljettaminen tilalle;

- lietteen siirto ja levitys omalle tai toisen maatalouden harjoittajan pellolle taikka lietteen kuljetus jalostamolle tai muulle sellaiselle ostajalle;

- muiden maataloudessa tarvittavien hyödykkeiden kuljetus, kun kuljetus tapahtuu maatalouden harjoittajan lukuun

- tilojen yhteistoimintaan liittyvät kuljetukset, esim. rahtipuinti.

Myös kala- ja eläintalouden traktorikuljetukset ovat vapautettuja liikenneluvista. Kalatalouden osalta on edelleen tarve joustavaan usein ns. naapuriapuna toteuttuun kuljettamiseen traktorilla esim. yhteysaluslaitureilta kalankasvatuslaitokselle tai päinvastoin. Myöskään esim. porotalouden kuljetuksia ei ole haluttu vaikeuttaa liikenne-lupamääräyksillä.

Eduskunta lisäsi liikenneluvasta vapautettuihin kuljetuksiin metsästyssaaliin ja liikenneonnettomuudessa vahingoittuneen eläimen traktorikuljetuksen.

Liikennelupaa ei vaadita myöskään liikenneturvallisuutta vaarantavien rikkoutuneiden ajoneuvojen siirrossa traktorilla tieltä lähimpään turvalliseen paikkaan. Liikenneturvallisuutta vaarantavat rikkoutuneet ajoneuvot saadaan näin nopeasti pois ajoradalta.

Liikennelupaa ei vaadita myöskään lumen kuljetukseen traktorilla, kun kuljetuksen suorittaja on huolehtinut myös lumen poistamisesta työkohteessa. Säännöksellä on haluttu hallituksen esityksen mukaan turvata runsaslumisten talvien kuljetusresurssit. Myös tien- ja kadunhoitoon liittyvän maa-aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan aineen levittämistä tielle saa tehdä ilman liikennelupaa.

Yksityistalouden kuljetuksiin (joista ei peritä korvausta) ei tarvita liikennelupaa. Esim. omalle asuinrakennustyömaalle voi täten ajaa traktorilla soraa ja muita rakennustarvikkeita ilman liikennelupaa.

Omalta tilalta voi kuljettaa myyntiin maa- ja kiviainesta ilman liikennelupaa (samoin kuin ilman polttoainemaksuakin).

Ongelmakohtia

Byrokraattiselta tuntuu, että esim. veneen satunnainen siirtopalvelu vaatii liikenneluvan. Myös varsinainen hinauskuljetus samoin kuin muuttokuljetus vaatii liikenneluvan. Näiltä osin lakiin olisi ehkä harkittava kevennyksiä.

Traktoriliikennelupaan johtavasta tutkinnosta kursseineen, tentteineen ja lupamaksuineen aiheutuu noin 1 200 euron kulut. Kustannus kohoaa merkittävästi tätäkin korkeammaksi, kun otetaan huomioon matka- ja muut kulut sekä aiheutunut ajanhukka.

 

VARATUOMARI, AGRONOMI

ESKO KIVIRANTA

KANSANEDUSTAJA, KESKUSTA